Goccius di Santa Barbara

I goccius è una canzone-preghiera che viene dedicata al Santo durante la processione. È in lingua sarda e viene cantata, da tutte le persone che seguono la tracca sui carretti.

(substrato Ogliastrino)

 

De virtudi e de grazia

Barbara veru tesoru,

Ti lodaus de totu coru

Sprigu de Verginidadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

Nicomedia fortunada,

patria de tanti Eroina

sa Provvidenzia Divina

t'hat rendiu tanti honorada,

de Barbara decorada,

o avventurosa Zittadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

De Dioscuru inumanu,

nobil’homini e crudeli,

filla est Barbara fideli

ma de su mundu paganu

ndi ddi proponit invanu

sa mortali vanidadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

Ricca de intelligenzia

cuntemplat is creaturas:

in sa terra e in is alturas

ammirat sa Sapienzia,

conoscit sa Provvidenzia,

amat s'Eterna Buntadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

De sa grazia illuminada

apprendit celestis cosas

nci pensat in totus oras

nd'atturat innamorada

a Deus totu cunsacrada

si bolit de prim'edadi,

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

A Deus sempiri intenta

e a is premius de su Xelu.

Barbara plena de zelu

si santificat attenta,

si mortificat cuntenta

e crescit in santidadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

De angelicali bellesa

Deus Barbara hiat ornau,

ma Dioscuru hat pensau

de 'ndi fai vana grandesa

e in turri de siguresa

dd'inserrat po dignidadi

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

Però in cussu nou ritiru          \

Barbara cun prus fervori

amat, lodat su Signori

cun estasi e cun suspiru.

po Issu est donnia respiru

in ardenti caridadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

Su babbu però mundanu

dda bolit donait sposa

a genti ricca e famosa

in tottu su mundu vanu,

Issa però donnia manu

rifiutat cun libertadi

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

Dioscuru non ostantj

de dda podi 'ndusi cunfiat

s'in lontanus logus partiat,

sperendidda incostanti,

e ddi preparat intanti

donnia comodidadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

Duas fentanas solamenti

teniat sa turri strana,

Issa 'na terza fentana

fait oberri sapienti

cand'issa est assenti

po honorai sa Trinidadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

De sa turru in s'internu totu

(rischiarau de prus luxi)

campeggiat una gruxi

de Barbara po altu votu

haendi beni connotu

su misteriu de piedadi.

 

Siast Barbara Protettora

In  donnia avversidadi

 

Dioscuru appenas torrau

e bista sa novidadi,

pienu de ferozzidadi

una spada hat afferrau

contra a Barbara avventau...

furia de crudelidadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

Ma virtudi soberana

sa Virgini nd'hat salvau,

unu massu s’est spaccau

fendi passu a sa Cristiana.

mentras si fuiat lontana

a tanti malignidadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

Aici podit arribai

A su monti in d'una grutta,

aundi si tenit occulta

senza de si manifestai

de Dioscuru po evitai

s'iniqua severidadi.

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi

 

Però pagu 'nc'est atturada,

poita issu cun diligenzia

dda circat e cun avvertenzia

in brevi dd'hat incontrada:

in terra dd'hat calpestada...

ferozzi barbaridadi!

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi.

 

Precisazioni

Questa strofa si cantava cosi solamente a Villasalto, quando si cantava in altri paesi si cambiava la 4° e la 5° strofa in questo modo:

 

inni su logu ti scalis

a inni zerrias in flelis

 

Siast Barbara Protettora

In donnia avversidadi